תקנון אתר Kiteam

תקנון אתר
קייטים - ספורט ימי Kiteam Water Sports
תקנון האתר
(להלן – “התקנון“)  
 1. הגדרותבתקנון זה יינתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
קייטים ספורט ימי
ע.מ. 034355420
  החברה ו/או מי מטעמה המפעיל את האתר.
 
האתר” ו/או “אתר האינטרנט   אתר האינטרנט של החברה שכתובתו:
www.kiteam.co.il
או כל כתובת אחרת שתפורסם.
משתמש” ו/או "אורח"   כל יחיד, תושב ישראל, מעל גיל 18אשר נכנס לאתר ו/או ביצע רכישה -  והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
מוצרים”   ציוד גלישה, פריטי לבוש ואביזרים נלווים לגלישה המוצעים למכירה באתר, – והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
“מידע” ו/או “תכנים”   כל מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרטים אחרים המוצגים באתר, בין שמע (אודיו), בין כטקסט ובין כוידאו ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה, ובכלל זה: מילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל ו/או כל תכנים דיגיטאליים אחרים.
 
 
 
 
 
 •            
 1. האתר הינו אתר וירטואלי באינטרנט, המהווה, בין היתר, חנות וירטואלית, והוא מציע לנכנסים לאתר אפשרות לרכישת מוצרים, ביטול עסקת רכישה, תכנים פרסומיים, מידע, השתתפות במבצעים, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים.
 2. כל הזכויות לגבי התקנון שמורות לחברה, ואין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש, ללא הרשאה מראש ובכתב מהחברה.
 3. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר, ולפני ביצוע התשלום, על המשתמש ו/או האורח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים להוראותיו ומקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו.
 4. ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר הושבת לביצוע פעולות תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח ו/או כל בעיה אצל ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם.
 5. הרשות לרכוש באתר
            מי שסימן במקום המתאים שיועד לכך כי קרא את התקנון והסכים לאמור בו.
            מי שמחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל.
 1. לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של המשתמש ו/או האורח לרכוש באתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרה שבו המשתמש ו/או האורח מילא או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים, במקרה שבו הרכישה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי המשתמש ו/או האורח.
            המשתמש ו/או האורח מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין, ובכפוף לאמור בתקנון זה.
            בעת הרכישה כאורח באתר, לא חלה על האורח החובה להירשם לאתר החברה, ופרטי הרכישה של האורח לא יישמרו במאגר המידע של החברה, והחברה לא תעשה בהם כל שימוש, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 1. המשתמש ו/או האורח המבצעים רכישה באתר ייקראו להלן – “הרוכש”
 1. רשאי לרכוש מוצרים באתר כל משתמש ו/או אורח, כדלקמן:
            הרכישה באתר
 1. לצורך רכישה באתר על הרוכש למסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש (לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, הכתובת שאליה יסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר או אם הוא מעוניין באיסוף עצמאי של המוצרים מאחת מחנויות החברה). כמו כן יתבקש הרוכש לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר כאמור להלן.
 2. הרוכש יסמן בטופס ההזמנה המופיע באתר את המוצר או המוצרים שברצונו לרכוש, ואת אופן התשלום עבורם.
 3. הפרטים ימולאו בטופס ההזמנה המופיע באתר, ועל הרוכש מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
 4. באתר יוצג ויוצע למכירה מגוון רחב של מוצרים של החברה, ולצידם יופיע תיאור תמציתי של המוצר, ובמקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, בגוון המוצר, במידות המוצר וכו’). מובהר כי לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, לפי שיקול דעתה.
 5. החברה מביאה לידיעת הרוכש כי המוצרים המוצעים למכירה באתר, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנויות החברה.
 6. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הרוכש, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הרוכש אושרה, לא תהיה החברה מחויבת לספק מוצר זה לרוכש על פי הזמנתו. נציג החברה יעשה מאמץ ליצור קשר עם הרוכש, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר ו/או הרכישה, ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או לקבוע מועד הספקה חדש ו/או להציע לו כי אם הוא חויב במחיר המוצר, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע את רכישת המוצר. בכל אחד מהמקרים האמורים לא יהיו לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 •            
 1. לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר יופיע מחירו בשקלים חדשים כשהוא כולל מע”מ (להלן – “מחיר המוצר“), והמחיר הנ”ל אינו כולל דמי משלוח.
 2. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 3. החברה תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימלי של מוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לשנות את סכום הרכישה המינימלי, מעת לעת, וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. סכום הרכישה המינימלי יופיע במחירון ויעודכן מפעם לפעם.
 4. מחיר המוצר, כפי שמופיע באתר, אינו מהווה הטבה בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות החברה.
            אמצעי התשלום ותנאי התשלום
 1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר יעשה רק באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להוסיף עליהם. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר שהונפקו ע”י החברה.
 2. תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לאימות פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הרוכש באתר
 3. התשלום תמורת המוצרים שיירכשו באתר כאמור יוכל להיעשות במספר תשלומים שייקבעו ע”י החברה, בלי או עם חיוב ריבית, ולחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת ההוראות לעניין הריבית, ולרוכש לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 4. אישור הזמנה:
 5. מולאו הפרטים בטופס ההזמנה כאמור לעיל, יישלח לרוכש בדואר אלקטרוני לפי הכתובת שמסר אישור על קבלת הזמנתו.
            אספקת המוצרים
 1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר רק בתחומי מדינת ישראל, בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.
 2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר תיעשה באמצעות משלוח המוצר בדואר רשום באמצעות חברת דואר ישראל, ו/או באמצעות חברת משלוחים במשלוח עד הבית, ו/או בדרך של איסוף עצמאי, – והכל כמפורט להלן.
 3. משלוח המוצרים בדואר רשום:
 1. משלוח המוצרים בדואר רשום תהיה לכתובת שהרוכש ציין בהליך הרכישה ככתובת אליה הוא מבקש את אספקת המוצרים.
 2. החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו כאמור ליישובים ו/או מקומות שחברת דואר ישראל אינה שולחת אליהם דברי דואר, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או פגם שנגרם כתוצאה ממשלוח המוצר בדואר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 3. מועד משלוח המוצרים שנרכשו באתר עד לשעה 14:00 ביום בו בוצעה הרכישה הינו עד לתום 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.
 4. דמי משלוח – מובהר כי מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח, וחיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הרוכש בשל ביצוע הזמנתו. דמי משלוח הם סך של 30 ₪, ולחברה שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 5. מועד משלוח המוצרים יכול ויידחה עקב שביתות ו/או עיצומים ו/או מניעה כלשהי הקשורה בחברת דואר ישראל, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 1. איסוף עצמאי מחנויות החברה:
 1. רוכש שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי מאחת מחנויות החברה, יסמן בעת רכישתו את החנות הספציפית ממנה הוא מעוניין לאסוף את הזמנתו.
 2. נציג מהחנות הנ”ל ייצור קשר טלפוני עם הרוכש למספר אותו השאיר בעת הרכישה, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה במייל חוזר, והאיסוף העצמאי כאמור יתאפשר בתוך 7 ימי עסקים נוספים ממועד קבלת אישור ההזמנה במייל חוזר.
 3. האיסוף העצמאי יתאפשר בימי העסקים ראשון עד שישי בשבוע, ובשעות הפעילות של החנות.
 4. במקרה של איסוף עצמאי מחנויות החברה הרוכש לא יחויב בדמי משלוח.
 5. מועד אספקת המוצרים יכול ויידחה עקב התאמת המועד לנוחות הרוכש ולפי בקשתו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
            מבצעים והנחות
 1. החברה תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסוים יוצע למכירה באתר במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או להעניק לחבר מועדון לקוחות הטבה מסוימת בעת רכישת המוצר באתר.
 2. החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות, את המבצע שייערך באתר וזאת בכל עת לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 3. החברה מביאה לידיעת הרוכש כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר אינם בהכרח תואמים את המבצעים הנערכים בחנויות החברה.
 4. ההנחות והמבצעים כאמור יפורסמו באתר, ותוקפם יהיה עד לתום המועד שייקבע, או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבין השניים. ככל שלא נקבע מועד הסיום, יהיה מועד סיום ההנחה או המבצע כפי שייקבע ע”י החלטת החברה.
            מדיניות ביטול רכישה באתר והחזרת מוצרים ו/או החלפת מוצרים
 1. החברה תאפשר לרוכש לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר ו/או להחליף את המוצר שרכש באתר,, בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו, וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן –”מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים“). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת/החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן לרוכש הודעה כלשהי, אולם, הודעה על השינוי האמור תפורסם באתר.
 2. המועד האחרון לביטול הרכישה והחזרת המוצר ו/או החלפת מוצר הינו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 3. החלפת מוצר:
 1. החלפת המוצר תתאפשר רק במקרה בו הרוכש מעוניין באותו המוצר, אך ברצונו לשנות את גוון המוצר ו/או מידת המוצר.
 2. אופן החלפת המוצר במועד הנזכר בסעיף 8.2 לעיל ייעשה באחת משתי האפשרויות להלן:
 1. ככל שהמוצר המבוקש קיים במחסני החברה, יישלח המוצר החדש לרוכש תוך 14 ימי עסקים מיום הגעתו לחברה, לאחר הגעת המוצר אותו מעוניין הרוכש להחליף אל חנות החברה, ובהתאם להוראות תקנון זה, ולא יגבו דמי משלוח בגין כך; או
 2. במסירה לאחת מחנויות החברה, שכתובותיהן מפורסם באתר, שאליו מצורף טופס החזרת המוצר והעתק מהחשבונית המעידה על עצם ביצוע רכישת המוצר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע הרכישה, מועד הרכישה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, ובלבד שהמוצר המוחזר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית כשתווית המוצר מחוברת אליו.
 3. ככל שהמוצר המבוקש קיים בחנות ו/או במלאי החברה, יוחלף המוצר בחנות.
 1. ככל והמוצר המבוקש אינו קיים במחסני החברה, יחולו ההוראות בעניין ביטול החיוב והחזר כספי כאמור להלן.
 1. ביטול רכישה והחזרת מוצר: ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט ייעשה באמצעות מילוי טופס החזרת מוצר, המצורף לאריזת משלוח ההזמנה, תוך ציון כי המוצר מוחזר ולא מוחלף, ע”י שליחת המוצר והטופס הנ”ל לחברה, או ע”י החזרת המוצר לאחת מחנויות החברה, ובלבד שהמוצר המוחזר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כשתווית המוצר מחוברת אליו ובלבד שהרוכש הציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 2. החזיר הרוכש את המוצר במקרה של ביטול רכישה, לא יגבו דמי ביטול ו
 3. ביטול חיוב בכרטיס אשראי והחזר כספי: בכפוף לקיומם של התנאים לביטול רכישה והחזרת מוצר כאמור לעיל, תוך 14 ימים מיום החזרת המוצר לחברה, תבטל החברה את חיוב הרוכש בגין רכישת המוצר ותשיב לו את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר, או שתבטל את חיוב הרוכש (במקרה בו הרוכש עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי), ותמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב.
            הגנת הפרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
 1. עצם מילוי טופס ההרשמה לאתר כחבר מועדון לקוחות מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטיו, שיימסרו במסגרת מילוי טופס ההרשמה לאתר, ומידע נוסף שיצטבר אודותיו כתוצאה מפעילותו באתר, יישמר במאגר המידע של החברה, והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה.
 2. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם כאמור, למטרות כדלקמן: (א) שיווק, פרסום, קידום מכירות, וכל פניה אחרת לנרשם (בכל דרך לרבות, אך לא רק, דיוור ו/או שליחה כהודעה אלקטרונית ו/או באמצעות הודעת מסר קצר לטלפון הנייד ו/או פקס ו/או למחשב של המשתמש); (ב) כל שימוש סטטיסטי, וזאת בכפוף לכך שמידע הנ”ל לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו; (ג) לצרכים פנימיים של החברה (ד) כל דבר ועניין המותרים על פי דין והדורשים את הסכמתו;
 •            
 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותו ו/או לתקינותו ו/או לתפקודו של האתר, והם לא יישאו באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ”ל.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה שבו ארעה טעות בכל דבר ועניין הקשור לאתר ו/או לפרסום החברה באתר, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא יהיו לו כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לאורח ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 •            
 1. לחברה בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לאתר ו/או לתקנון זה, ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה. בנוסף, לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי.
 2. בכל מקרה, לא תהא למשתמש ו/או לאורח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל ענין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, באתר.
 3. אם תידרש לכך על פי דין, תעביר החברה לרשויות המס ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, את פרטי המשתמשים ו/או האורחים.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר האינטרנט שלה.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, בין אם בכתב, בין במדיה אלקטרונית כלשהי, ובין אם בעל פה, – תגברנה הוראות התקנון.
 6. החברה תהיה רשאית להסיר את המשתמש מהאתר ו/או לחסום את כניסתו אם המשתמש השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. הודעה למשתמש על הסרתו ו/או על חסימת כניסתו יכולה להיעשות בכל דרכי הדיווח כאמור לעיל.
 7. משתמשים המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה, יודיעו על כך בכתב לחברה באתר האינטרנט, והחברה תפעל לפי ההודעה הנ”ל.
 8. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.
 9. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ו/או ללשון רבים